การขาดสารอาหารในสภาพแวดล้อมทางการเกษตร

การตรวจสอบโดย peer-reviewed เพื่อสร้างปฏิทินการระบาดของโรคติดเชื้อ 69 ชนิดตั้งแต่โรคติดเชื้อธรรมดาจนถึงโรคเขตร้อนที่หายาก ปีที่กำหนดจะเห็นการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดในช่วงฤดูหนาวโรคอีสุกอีใสในฤดูใบไม้ผลิโรคหนองในและโรคโปลิโอในช่วงฤดูร้อนเพื่อระบุการระบาดตามฤดูกาลที่ดีที่สุดเธอพบว่าฤดูกาลไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ยังเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังเช่นโรคตับอักเสบบีซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ทำให้เกิดความสม่ำเสมอมากขึ้นในบางช่วงเวลาของปี งานเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่าแม้เอชไอวีเอดส์มีองค์ประกอบตามฤดูกาลซึ่งคิดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการขาดสารอาหารในสภาพแวดล้อมทางการเกษตร บทความนี้กล่าวถึงปัจจัยหลัก 4 ประการคือปัจจัยฤดูกาลของโรคติดเชื้อ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมิและความชื้นควบคุมไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในโรคที่เป็นพาหะนำโรคเช่น Zika มากเกินไปสภาพแวดล้อมมีบทบาทในการแพร่กระจายของยุง พฤติกรรมของเจ้าบ้าน